Rovvilt

All jakt eller fangst på rovdyr krever grunneier eller rettighetshavers tillatelse.

For innenbygdsboende i Lesja er det skuddpremie på kr 500 for rødrev og mår, kr 200 for mink og røyskatt, samt kr 50 for kråke, ravn, gråmåke og svartbak. Det er ikke lenger skuddpremie på skjære.

Felte dyr kan vises fram på Fjellstyre sitt kontor eller til Tore Hemli. For pelsvilt holder det med høyre framfot og for fugler høyre vinge.

For lisensjakt på jerv og kvotejakt på gaupe må en registrere seg på felles liste for Lesja kommune. Dette administreres av fjellstyret.

Rovviltkort:
For å legge bedre til rette for jakt på smårovvilt, kråkefugl og måker er det etablert et felles rovviltkort for innenbygdsboende jegere. Dette kortet gjelder på Lesja Grunneierlag/Heimrast, Lesjaskog Viltlag/Heimrast, Lordalen statsallmenning og Dalsida statsallmenning. Kortet gjelder for rødrev, grevling, mår, mink, røyskatt, mårhund, kråke, ravn, skjære, nøtteskrike, gråmåke og svartbak innenfor de enkelte arters jakttid.
Med tanke på reduserte småviltbestander, er det håp om at et økt uttak av predatorer vil være med på å øke disse.

Kortet fås ved henvendelse til fjellstyrekontoret eller Tore Hemli på Lesjaskog og er gratis.

Utenbygds kan jakte rev i perioden 01.01. - 15.03. Eget kort kr. 400,-.

Nyheter

Info om årsmøte for 2018 finner du under fanen for medlemmer/ eiere!

Nye priser for jakt på rein 2019, under villreinjakt

 

 

 

Søknadsfrister