Småvilt

Småviltjakt 2019 

Småviltjakt- regler 2019 finner du: Her

Reglar for jakt og fangst på småvilt hos Lesjaskog Viltlag og Heimrast:

Viltlagets område er ca. 130 000 da

Heimrasten er på ca. 260 000 da

Jaktterrenget ligger på begge sider av dalføret fra Møre og Romsdal fylkesgrense  og forbi Lesjaverk (se kart).

Ca. 264 km2 av arealet ligger over 900 m.o.h. og ca. 138 km2 av arealet ligger i skogsterreng.


1. Jaktbare arter:
Lirype, fjellrype, orrfugl, kråke, skjære, ringdue, gråtrost, rødvingetrost, rugde, grågås, kanadagås, toppand, stokkand, krikkand, kvinand, siland, laksand, brunnakke,
hare, mår, rødrev, røyskatt, villmink, grevling, samt fremmede/introduserte arter.


2. Jakttider:

Rypejakt:

Innenbygd utan hund:                     14.09 – 23.12.
Utenbygds utan hund:                     18.09 – 13.10
Innen-/utenbygdsboende med hund: 18.09 – 13.10.


Harejakt ("over skoggrensa"):
Utan hund:               som rypejakt    
Med hund:                ikke jakt med hund                    


Orrfugl og Tiurjakt:
(Tiur- kun 10 kort i 2019)

Jakttid: 01.11. – 20.12. (kun innenbygds)
Priser: 400,-

 

 

 


Rovviltkort:
For å legge bedre til rette for jakt på smårovvilt og kråkefugl er det etablert et felles rovviltkort for innenbygdsboende jegere. Dette kortet gjelder på Lesja Grunneierlag/Heimrast, Lesjaskog Viltlag/Heimrast, Lordalen statsallmenning og Dalsida statsallmenning. Kortet gjelder for rødrev, grevling, mår, mink, røyskatt, mårhund, kråke, ravn, skjære og nøtteskrike innenfor de enkelte arters jakttid.

Med tanke på reduserte småviltbestander, er det håp om at et økt uttak av predatorer vil være med på å øke disse.

Kortet fås ved henvendelse til fjellstyrekontoret eller viltlaget, jakt på Lesjaskog er gratis.

Utenbygds kan jakte rev i perioden 01.01. - 15.03. Eget kort kr. 400,-.

For innenbygdsboende i Lesja er det skuddpremie på kr. 500,- for rødrev og mår, kr. 200,- for mink, samt kr. 50,- for kråke og ravn. Det er ikke lenger skuddpremie på skjære.

Nyheter

-Protokoller årsmøter for 2018 finner du under fanen: for medlemmer/ eiere
-Regler for småviltjakt 2019, under småvilt
-Nye priser for jakt på rein 2019, under villreinjakt 

Søknadsfrister