Småvilt

Jakt på Rype 2018 

Småviltjakt- regler 2018 finner du: Her.

Reglar for jakt og fangst på småvilt hos Lesjaskog Viltlag og Heimrast:

Viltlagets område er ca. 130 000 da

Heimrasten er på ca. 260 000 da

Jaktterrenget ligger på begge sider av dalføret fra Møre og Romsdal fylkesgrense  og forbi Lesjaverk (se kart).

Ca. 264 km2 av arealet ligger over 900 m.o.h. og ca. 138 km2 av arealet ligger i skogsterreng.


1. Jaktbare arter:
Lirype, fjellrype, orrfugl, kråke, skjære, ringdue, gråtrost, rødvingetrost, rugde, grågås, kanadagås, toppand, stokkand, krikkand, kvinand, siland, laksand, brunnakke, svartbak, gråmåke, hare, mår, rødrev, røyskatt, villmink, grevling, samt fremmede/introduserte arter.


2. Jakttider:

Rypejakt:

Innenbygd utan hund:                     15.09 – 10.10.
Utenbygds utan hund:                     20.09 – 10.10
Innen-/utenbygdsboende med hund: 20.09 –10.10.


Harejakt:
Utan hund:                                     .
Med hund:                                      


Orrfugl og Tiurjakt:
(Tiur- kun 10 kort i 2018)

Jakttid: 01.11. – 20.12. (kun innenbygds)
Priser: 400,-

 

 

 


Rovviltkort:
For å legge bedre til rette for jakt på smårovvilt, kråkefugl og måker er det etablert et felles rovviltkort for innenbygdsboende jegere. Dette kortet gjelder på Lesja Grunneierlag/Heimrast, Lesjaskog Viltlag/Heimrast, Lordalen statsallmenning og Dalsida statsallmenning. Kortet gjelder for rødrev, grevling, mår, mink, røyskatt, mårhund, kråke, ravn, skjære, nøtteskrike, gråmåke og svartbak innenfor de enkelte arters jakttid.

Med tanke på reduserte småviltbestander, er det håp om at et økt uttak av predatorer vil være med på å øke disse.

Kortet fås ved henvendelse til fjellstyrekontoret eller viltlaget, jakt på Lesjaskog er gratis.

Utenbygds kan jakte rev i perioden 01.01. - 15.03. Eget kort kr. 400,-.

For innenbygdsboende i Lesja er det skuddpremie på kr. 500,- for rødrev og mår, kr. 200,- for mink, samt kr. 50,- for kråke, ravn, gråmåke og svartbak. Det er ikke lenger skuddpremie på skjære.

Nyheter

Info om årsmøte for 2018 finner du under fanen for medlemmer/ eiere!

Nye priser for jakt på rein 2019, under villreinjakt

 

 

 

Søknadsfrister