Lesjaskog Viltlag & Lesjaskog Heimrast

ROVVILT

All jakt eller fangst på rovdyr krever grunneier eller rettighetshavers tillatelse.

For innenbygdsboende i Lesja er det skuddpremie på kr 500 for rødrev og mår, kr 200 for mink og røyskatt, samt kr 50 for kråke og ravn. Det er ikke lenger skuddpremie på skjære, gråmåke og svartbak

Felte dyr kan vises fram på Fjellstyre sitt kontor eller til Sekretær. For pelsvilt holder det med høyre framfot og for fugler høyre vinge.

For lisensjakt på jerv, må en registrere seg som lisensjeger på www.jegerregisteret.no. Se fylkesmannen sin nettside for mer informasjon https://www.fylkesmannen.no/innlandet/miljo-og-klima/rovvilt/lisensfelling-jerv-202021-i-region-3-oppland/

Rovviltkort:
For å legge bedre til rette for jakt på smårovvilt er det etablert et felles rovviltkort for innenbygdsboende jegere. Dette kortet gjelder på Lesja Grunneierlag/Heimrast, Lesjaskog Viltlag/Heimrast, Lordalen statsallmenning og Dalsida statsallmenning. Kortet gjelder for rødrev, grevling, mår, mink, røyskatt, mårhund, kråke, ravn, skjære, nøtteskrike innenfor de enkelte arters jakttid. Med tanke på reduserte småviltbestander, er det håp om at et økt uttak av predatorer vil være med på å øke disse.

Kortet for innenbygds kan hentes ut på inatur.no og er gratis. Se link https://www.inatur.no/jakt/5ab124969228920003de194d/smarovviltkort-lesja-fjellstyre

Utenbygds kan jakte rev i perioden 01.01. – 15.03. Eget kort kr. 400,-. Fås ved henvendelse til sekretær på post@lesjaskogjakt.no

<– Tilbake